วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ชื่อโครงการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านกะลาพอ

ชื่อโครงการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพบ้านกะลาพอ
ผู้รับผิดชอบ นายมะรูดิง สาเหาะ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ 1 มกราคม 2553 - 1 มีนาคม 2553
5.
เป้าหมาย เชิงปริมาณ1.
2.
เป้าหมาย เชิงคุณภาพ1.
2.
3.
4.


มีแผนปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยดี และมีความคิดที่สร้างสรรค์
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
งบประมาณดำเนินการ 3,000 บาทระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 – 1 มีนาคม 2553การประเมินผล ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ และมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพผลที่คาดว่าจะได้รับ1.เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีศักยภาพในการดำรงชีวิติประจำวันที่ดีขึ้น2.เป็นกลุ่มเยาวชนที่สามารถนำความรู้สู่ชุมชนได้ดี3.เยาวชนในกลุ่มมีทักษะ ความรู้ มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมากขึ้น4.เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีคุณภาพ ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน5.เป็นกลุ่มเยาวชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา การสร้างงาน สร้างอาชีพที่สุจริต มีการวางแผน เชิงกลยุทธ์ และมีความคิดที่สร้างสรรค์
ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ทุกๆ 2 เดือน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการงานอาชีพ ต่างๆ /ศักยภาพของกลุ่ม ทุกๆ 3 เดือน
จักทำแผนกิจกรรม/พัฒนา โดยให้คณะกรรมการร่างแผนงาน และจัดฝ่ายผู้รับผิดชอบตลอดทั้งปี
ดำเนินการร่างโครงการเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการ
ดำเนินการขอจดทะเบียนกลุ่มอาชีพ
สรรหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการงานอาชีพ
จัดทำแผนโครงการงานอาชีพ
คัดเลือก/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารภายในกลุ่ม
ประชุมกลุ่มเยาวชนในการจัดตั้งกลุ่ม
สรรหาสำนักงานชั้วคราว
มีโครงสร้างคณะกรรมการบริหารภายในกลุ่ม จำนวน 17 คน มีโครงการดำเนินงานอาชีพ เพื่อเสนอของบประมาณ
มีกลุ่มเยาวชนพัฒนาสร้างสรรค์งานอาชีพกะลาพอ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแต่งตั้งกลุ่มเยาวชนพัฒนาสร้างสรรค์งานอาชีพโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ30 คน
เทื่อเป็นศูนย์กลางการกระจ่ายข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอาชีพ เกษตรกร ในชุมชน สังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน
วัตถุประสงค์1.
2.
3.
4.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนเกิดความผูกพันกับกิจกรรม/โครงการอาชีพ ที่ตนเองมีส่วนร่วม
เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยลดปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบันได้
เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพหลักได้
เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีศักยภาพที่ดีขั้น
สืบเนื่องจากสังคมปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่เกิดการว่างงานอันเนื่องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และด้านสังคมปัจจุบัน จึงได้รวมตัวบัณฑิตจัดตั้งกลุ่มอาชีพนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเยาวชนที่ขาดโอกาส การว่างงาน และยังเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ห่างไกลจากปัญหาการติดยาเสพติดที่กำลังระบาดในสังคมปัจจุบัน การก่อความไม่สงบ อะไรต่างๆเหล่านี้ ดังนั้นการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในครั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตได้เป็นสื่อตัวอย่างให้กับกลุ่มเยาวชน ในด้านการพัฒนาชุมชน การสร้างงานอาชีพ การเพิ่มรายได้ รวมทั้งเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพให้ทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันและควบคู่ไปกับการร่วมทำกิจกรรม/โครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มเยาวชนด้วยกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานอาชีพ และครอบครัวตลอดไป

หลักการและเหตุผล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น